Как Кодексът на труда защитава правата на бременните жени в България

ян. 10, 2024 | Правна информация

 

Как ни защитава законът при бременност и как ни помага държавата?

Има ли някакви особености, докато сме на работа по време на бременност?

Често се случва бременната работничка или служителка да не знае в детайли правата, които ѝ се полагат според Кодекса на труда. Това може да позволи на работодателя да злоупотреби с нейната неосведоменост. Затова е важно жените да се информират какви са техните права и с каква закрила се ползват бременните при уволнение, съкращение или закриване на бизнеса от работодателя.

Установяване и регистриране на бременността
Като начало, за да ползвате всички свои права според българското законодателство, бременността трябва да бъде установена и регистрирана с документ от съответното здравно заведение. Това става чрез преглед и изследване при гинеколог в избрания от Вас Медицински център. Издаденият документ се предоставя на работодателя.

Имайте предвид, че всякакви устни уведомления на работодателя, непридружени от медицинско удостоверение, нямат юридическа стойност. Това не Ви гарантира допълнителните права и защити по Кодекса на труда.

Конфиденциалност на информацията
Работодателят и длъжностните лица в предприятието са длъжни да опазят в тайна обстоятелството, че служителката е бременна. Като конфиденциална информация се смята и ситуацията, при която бременността е прекъсната по каквито и да е причини.

Платен отпуск за медицински прегледи в работно време
Работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна служителка за медицински прегледи, манипулации и процедури, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За това време на бременната служителка се изплаща възнаграждение от работодателя.

Отпуск поради бременност и раждане
Бременните служителки имат право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете. 45 дни от тези 410 дни се ползват преди раждането. Когато поради неточно предвиждане на здравните органи раждането стане преди изтичане на 45 дни от започване ползуването на отпуска, остатъкът до 45 дни се ползува след раждането.

Времето, през което се ползва отпуск поради бременност и раждане, се признава за трудов стаж.
Ако имаш сключен брак с бащата на детето, той също има право на 15 дни платен отпуск при раждане на дете, които се броят от датата на изписване на бебето от болницата.

Ползване на отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по искане на бременната служителка.

Забрана на полагане на нощен и извънреден труд
Кодексът на труда в България изрично забранява полагането на нощен труд от бременни работнички и служителки от 22,00 часа до 06,00 часа. Недопустимо е извършването и на извънреден труд от бременни жени извън установеното работно време.

Забрана за полагане на вредна или опасна дейност
Работодателят няма право според Кодекса на труда да възлага, както и да задължава бременни жени да извършват работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето им.

Бременната жена има право да откаже изпълнението на подобен тип работа, която е определена с Наредба № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки, издадена от на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.

Стаи за жени
Работодател, за когото работят повече от двадесет жени, е задължен да обзаведе стаи за лична хигиена на жените и стаи за почивка на бременните и работничките в напреднал етап на лечение ин-витро.

Трудоустрояване на бременни жени
Когато бременна жена изпълнява неподходяща за състоянието си работа, по предписание на здравните органи работодателят предприема необходимите мерки за временно приспособяване на условията на труд на работното място и/или работното време.

Ако това е невъзможно, работодателят трябва да премести работничката или служителката на друга подходяща работа. Предписанието на здравните органи е задължително за изпълнение както от бременната, така и от работодателя. Ако новата заемана позиция е с по-ниско възнаграждение, то дамата има право на парично обезщетение за разликата в заплатата, съгласно отделен закон.

При предписание от здравните органи за освобождаване от задължения на неподходяща за състоянието работа, жената трябва да получи обезщетение от работодателя в размер на получаваното брутно възнаграждение от предходния месец.

Бременните жени или майки на деца до 6-годишна възраст имат право на надомна работа или така наречения „хоум офис“ , което работодателят трябва да осигури.

Забрана за командироване на бременни жени
Работодателят няма право да командирова бременна жена без нейното писмено съгласие.

Защита от уволнение
Според Кодекса на труда бременна служителка може да бъде уволнена с предизвестие или без предизвестие само при следните случаи:
* С предизвестие при закриване на предприятието;
* С предизвестие при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
* С предизвестие, когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
* С предизвестие при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор;
* Без предизвестие, когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда;
* Без предизвестие, но с предварително разрешение на Инспекцията по труда, ако служителят бъде дисциплинарно уволнен.

Разбира се, могат да се ползват други варианти за прекратяване на трудовия договор на бременна жена – по искане на служителката, по взаимно съгласие и по инициатива на работодателя с обезщетение от поне 4 заплати.

Винаги ли важи закрилата при уволнение?
Важно е да се посочи, че тази закрила при уволнение на бременни жени не важи във всички случаи. Ако бременната жена е назначена на срочен трудов договор, закрилата при уволнение на бременните служителки не се прилага. Същото важи и за случаите, когато бременната жена е назначена на договор със срок на изпитване и изпитателният срок все още не е изтекъл.

Финансова помощ за бременност
Добре е да се знае, че при бременност се отпуска еднократна помощ в размер на 150 лева. За да можеш да се кандидатства за нея, не трябва жената да има право на обезщетение за бременност и раждане и е нужно да живее в страната. Тази помощ е обвързана с дохода на членовете на семейството и с осигурителния стаж на бременната.

За повече подробности трябва да се свържете с Дирекция „Социално подпомагане”.