Права и задължения на пациента в МЦ ЛОРА и МЦ ЛОРА за жената

май 12, 2020 | Правна информация

Медицински център ЛОРА и ЛОРА Медицински център за жената осъществяват лечебно-диагностична дейност, като зачитат правата и човешкото достойнство на своите пациенти.

Всеки пациент на Медицински център ЛОРА и ЛОРА Медицински център за жената има право:

1. Да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от пол, възраст, етническа принадлежност, вероизповедание и културно равнище.

2. Да знае името на лекуващия лекар.

3. Да бъде информиран за характера на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечение и при необходимост за възможностите за болнично лечение.

4. Да бъде лекуван чрез утвърдени лечебни методи и средства и използване на технически изправна апаратура, а съпътстващите грижи да се прилагат с необходимата вещина, внимание и уважение.

5. Да се гарантира тайната на заболяването на пациента.

6. Да бъде запознат с разходите по прегледа и медицинските услуги.

7. На здравна просвета, която да включва информация за здравословния начин на живот, профилактичните методи и методите за ранно откриване на заболяванията. От съществено значение е личната отговорност на пациента за собственото му здраве.

8. Да бъде запознат със задълженията си като пациент.

9. Да отправя оплаквания пред по-висши инстанции, когато правата му са нарушени.

10. Ако пациента е в състояние, ограничаващо възможността му за разбиране на тази информация, или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов попечител или законен представител.

Всеки пациент има задължения при ползване услугите на Медицински център ЛОРА и ЛОРА Медицински център за жената:

1. Пациента е длъжен да се отнася към лекаря, медицинската сестра и другите служители с уважение и респект.

2. Носи лична отговорност за собственото си здраве, спазва здравословен начин на живот и не уврежда умишлено здравето си.

3. Да сподели на лекуващия си лекар всичко относно своето заболяване без да крие информация, която е важна за правилното диагностициране и лечение.

4. Да спазва стриктно предписания му режим и лечение за поддържане, запазване, укрепване и възстановяване на здравето му.

5. При отказ от предписаното му лечение пациентът сам носи отговорност за последствията.

6. Да спазва установените вътрешни правила на Медицински център ЛОРА и Медицински център ЛОРА за жената.