Важна информация за пациентите на дежурния кабинет

Важна информация за пациентите на дежурния кабинет

Важна информация за пациентите на дежурния кабинет

Съгласно сключен договор, МЦ ЛОРА извършва следната дейност – осигурява непрекъснатост на здравните грижи за пациентите, за времето от :

МЦ Лора Гоце Делчев:

Всеки ден от 8:00 до 24:00

МЦ Лора Позитано:

Делнични дни от 20:00 до 8:00

Празнични и почивни дни: ДЕНОНОЩНО

Важно:
1. Възможно е да имате друг график на обслужване. Проверете при Вашия семеен лекар.
2. Вашият семеен лекар е длъжен да запознае пациентите си с всички права и задължения, които те имат по настоящия договор.
3. При оплаквания от страна на пациентите, свързани с непознаване на условията по този договор МЦ ЛОРА не носи отговорност.
4. МЦ ЛОРА има право да изисква от всеки пациент, потърсил медицинска помощ, актуален талон за избор на личен лекар или здравноосигурителната книжка. При непредставяне на такива, пациентът се таксува съгласно ценоразписа. Платената сума се възстановява на пациента при представяне на талон или здравноосигурителна книжка, срокът за представяне е до 10 дни.
5. МЦ ЛОРА има право да получи потребителската такса в размер на 2.90 за всеки преглед, определена в ЗЗО.
6. Не се извършва транспортиране на пациенти. При необходимост те се насочват към Бърза помощ.

Поради честото блокиране на системата за проверка на личен лекар в сайта на НЗОК, в Медицински център ЛОРА се изисква задължителното носене на един от посочените документи. Предварително благодарим за съдействието!

Издаване на болничен лист (временна нетрудоспособност)

Издаване на болничен лист (временна нетрудоспособност)

Издаване на болничен лист (временна нетрудоспособност)

Уважаеми пациенти, при необходимост от издаване на болничен лист важно е да знаете следната информация:

При преглед с Направление от Здравната каса преглеждащият лекар от МЦ ЛОРА може да издаде болничен лист без да се заплаща допълнително.

При платен преглед болничния лист се заплаща допълнително по утвърдения ценоразпис на Медицински център ЛОРА.

При преглед в Дежурния кабинет и при необходимост от издаване на болничен лист за временна нетрудоспособност важно е да знаете, че преглеждащият лекар от МЦ ЛОРА може да издаде амбулаторен лист за прегледа, с който да посетите вашия личен лекар и той/тя да издаде болничен лист. Другата възможност е да заплатите услугата издаване на болничен лист на място по цена от ценоразписа на Медицински център ЛОРА и да отпадне необходимостта от допълнително посещение при личния ви лекар.

Права и задължения на пациента в МЦ ЛОРА и МЦ ЛОРА за жената

Права и задължения на пациента в МЦ ЛОРА и МЦ ЛОРА за жената

Права и задължения на пациента в МЦ ЛОРА и МЦ ЛОРА за жената

Медицински център ЛОРА и ЛОРА Медицински център за жената осъществяват лечебно-диагностична дейност, като зачитат правата и човешкото достойнство на своите пациенти.

Всеки пациент на Медицински център ЛОРА и ЛОРА Медицински център за жената има право:

1. Да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от пол, възраст, етническа принадлежност, вероизповедание и културно равнище.

2. Да знае името на лекуващия лекар.

3. Да бъде информиран за характера на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечение и при необходимост за възможностите за болнично лечение.

4. Да бъде лекуван чрез утвърдени лечебни методи и средства и използване на технически изправна апаратура, а съпътстващите грижи да се прилагат с необходимата вещина, внимание и уважение.

5. Да се гарантира тайната на заболяването на пациента.

6. Да бъде запознат с разходите по прегледа и медицинските услуги.

7. На здравна просвета, която да включва информация за здравословния начин на живот, профилактичните методи и методите за ранно откриване на заболяванията. От съществено значение е личната отговорност на пациента за собственото му здраве.

8. Да бъде запознат със задълженията си като пациент.

9. Да отправя оплаквания пред по-висши инстанции, когато правата му са нарушени.

10. Ако пациента е в състояние, ограничаващо възможността му за разбиране на тази информация, или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов попечител или законен представител.

Всеки пациент има задължения при ползване услугите на Медицински център ЛОРА и ЛОРА Медицински център за жената:

1. Пациента е длъжен да се отнася към лекаря, медицинската сестра и другите служители с уважение и респект.

2. Носи лична отговорност за собственото си здраве, спазва здравословен начин на живот и не уврежда умишлено здравето си.

3. Да сподели на лекуващия си лекар всичко относно своето заболяване без да крие информация, която е важна за правилното диагностициране и лечение.

4. Да спазва стриктно предписания му режим и лечение за поддържане, запазване, укрепване и възстановяване на здравето му.

5. При отказ от предписаното му лечение пациентът сам носи отговорност за последствията.

6. Да спазва установените вътрешни правила на Медицински център ЛОРА и Медицински център ЛОРА за жената.

Случаи, при които се заплащат услугите в Дежурния кабинет на МЦ ЛОРА

Случаи, при които се заплащат услугите в Дежурния кабинет на МЦ ЛОРА

Случаи, при които се заплащат услугите в Дежурния кабинет на МЦ ЛОРА

Дежурният кабинет е структура на Медицински център ЛОРА, в която работят лекари с висше медицинско образование – с или без специалност, оказващи медицинска помощ по повод остри и изострени хронични заболявания и състояния, при които медицинската помощ не може да бъде отложена във времето с цел да бъде изпълнена в рамките на утвърдения график на вашия семеен лекар.

Дежурните кабинети извършват само диагностично-лечебните дейности, посочени в Наредба 9 / 10.12.2019г. на Министерство на здравеопазването, всеки ден от 20:00 ч. до 08:00ч., в празнични и почивни дни – денонощно.

Случаите, в които лицата заплащат оказаната им медицинска помощ извън обхвата на Наредба 3 са:

– пациенти, които се нуждаят от преглед в период, различен от времевия период на сключения договор между МЦ ЛОРА и общопрактикуващия лекар;

– пациенти, чиито личен лекар няма договорни отношения с Медицински център ЛОРА;

– неосигурени лица – според чл. 52 от Закона за здравното осигуряване лицата заплащат стойността на оказаната им медицинска услуга по определения ценоразпис на медицинското заведение;

– лица с прекъснати здравноосигурителни права;

– чужденци, пребиваващи продължително или краткосрочно в Република България;

– лица с двойно българско гражданство, неосигуряващи се по реда на ЗЗО /освен ако не е в сила международен договор и България е страна по него/;

– всички назначени лабораторни, рентгенови и ехографски изследвания се заплащат по определения ценоразпис;

– оказване на медицинска помощ в дома на пациента – прегледи и манипулации, дори в случаите на договор с личния лекар;

– издаване на съобщение за смърт и разрешително за кремация, дори в случаите на договор с личния лекар;

– транспорт по установен регламент и ценоразпис;

– мускулни и венозни манипулации по домовете;

– издаване на болничен лист за временна нетрудоспособност;

– издаване на медицинска бележка за детска градина/училище.

С цел подобряване на обслужването и скъсяване на времето за изчакване за преглед с информираното съгласие на пациента, предлагаме взаимозаменяемост на терапевта и педиатъра, в рамките на необходимата компетентност и при случаи на респираторни заболявания.

Прочетете още: Списък на всички семейни лекари, сключили договор с Медицински център ЛОРА за дежурен кабинет

Вашето мнение за обслужването ви в Дежурен кабинет

Издаване на болничен лист (временна нетрудоспособност)

Дейности и цени в Дежурния кабинет на МЦ ЛОРА

Дейности и цени в Дежурния кабинет на МЦ ЛОРА

Дейности и цени в Дежурния кабинет на МЦ ЛОРА

Съгласно Наредба 9/ 10.12.2019 г. на Министерството на Здравеопазването за определяне на пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК.

В Дежурния кабинет на Медицински център ЛОРА се извършва:

– първичен преглед (при нужда от медицинска помощ, по конкретен медицински проблем);

– медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените функции на територията на МЦ Лора до пристигане на екип за спешна помощ или хоспитализация на пациента;

Манипулации:

– мускулни, подкожни и венозни инжекции;

– венозни инфузии;

– измерване на кръвно налягане;

– апаратна диагностика – ЕКГ;

– катетеризация на пикочен мехур /с материали на пациента/;

– първична обработка на рана;

Други услуги:

– анализ и интерпретация на резултати от изследвания;

– консултации по телефона;

– насочване за хоспитализация със съответната документация;

– медицинска експертиза на работоспособността и насочване на пациента към личен лекар за издаване на болничен лист. В случай, че пациентът решава болничният лист да бъде издаден от Дежурният кабинет на МЦ ЛОРА, то тогава заплаща услугата по обявения ценоразпис;

– изследване на урина с тест-ленти – протеин, глюкоза, уробилиноген, кетонни тела, Ph;

– количествено измерване на глюкоза в кръвта с глюкомер.

От услугите на ДЕЖУРНИЯ КАБИНЕТ могат да се възползват всички лица:

– здравноосигурените лица с лични лекари, сключили договор с МЦ ЛОРА за Дежурен кабинет – по НЗОК според времето за обслужване на пациентите;

– здравноосигурените лица с лични лекари, сключили договор с МЦ ЛОРА за Дежурен кабинет, но извън времето за обслужване на пациентите им – според обявения ценоразпис;

– здравноосигурените лица, но с лични лекари, които нямат отношения с МЦ ЛОРА – заплащат услугите според обявения ценоразпис;

– здравнонеосигурени лица – заплащат услугите според обявения ценоразпис.

Всички останали услуги, които предлагаме, са обявени в ценоразписа на МЦ ЛОРА.