Хроничният гастрит и хеликобактер пилори

Хроничният гастрит и хеликобактер пилори

Хроничният гастрит и хеликобактер пилори

Хроничният гастрит е заболяване, при което се наблюдават и сезонни обостряния.

Диагнозата на това заболяване е предимно ендоскопска – чрез въвеждане през устата на апарат, който завършва с камера и източник на светлина и чрез който се оглеждат хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника.

Голяма част от хроничните гастрити се причиняват от бактерий, познат като Хеликобактер пилори. При доказан гастрит е препоръчително и извършване на изследване за този бактерий, тъй като неговото премахване (ерадикация) обикновено премахва и симптомите. Най-често изследвания за този бактерий може да се направят по време на ендоскопия, чрез вземане на кръв или изпражнение. При наличие на гастрит без да се установява такава инфекция се прилагат медикаменти, които намаляват киселинността в стомаха и помагат на лигавицата да се възстанови. По време на обострянията се налага прием на подобен медикамент. Най-често използваните медикаменти изискват прием на гладно и бързо повлияват оплакванията. Независимо от бързия ефект трябва да се спази предписаният срок на лечението. Премахването на инфекцията с Хеликобактер пилори налага прием на няколко антибиотика заедно с медикамента, намаляващ киселинността в стомаха. Това обикновено е за период от около 10 или 14 дни. Ако вече е правен курс на лечение на инфекцията с Хеликобактер пилори е препоръчително да се проследи резултатът от това лечение.

Съществуват щамове, които са резистентни на определена терапия и това може да наложи повторно лечение. Не без значение е и повторното заразяване, което става по битов път, включително и в заведения за обществено хранене. Правилното и своевременно лечение на хроничния гастрит предотвратява развитието на усложнения на заболяването.

Диетичният режим и изключването на дразнещи храни може да подпомогне преодоляването на неприятните симптоми на заболяването.

Автор: д-р Камен Данов – гастроентеролог с МЦ ЛОРА за жената

Политика за поверителност на „Лора – Медицински център“

Политика за поверителност на „Лора – Медицински център“

Политика за поверителност на „Лора – Медицински център“

Скъпи потребители,

От 25 май 2018 г. влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.Тук можете да прочетете целия документ: „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни.

Във връзка с това „Лора – Медицински център“ ЕООД приема нови Вътрешни правила за защита на личните данни, съобразени с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.

Защита на личните данни „Лора – Медицински център“ ЕООД

„Лора – Медицински център“ ЕООД е администратор на лични данни, с ЕИК: 121492958 и седалище и адрес на управление: гр.София,бул. Христо Ботев №10, тел. 02/980 80 65

Съгласно Общия регламент „лични данни“ са всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

„Данни за здравословното състояние“ означават лични данни, свързани с физическото или психическото здраве на физическо лице. Тези данни се ползват със специална защита, предвид техния чувствителен характер, и се обработват от медицински специалисти, обвързани от задължение за професионална тайна.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Физически лица, чиито лични данни се обработват от дружеството:

Пациенти;

Персонал – настоящи и бивши служители на дружеството, кандидати за работа и обучаващи се;

Посетители в лечебното заведение;

Контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството и на техни служители.

Дружеството обработва личните данни за следните цели:

Предоставяне на здравни услуги- медицинска диагностика, лечение, клинични изследвания др.;

Изпълнение на изискванията на трудовото и социалното законодателство по отношение на служителите;Изпълнение на законовите задължения на дружеството – Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, Националния рамков договор и др.;

Гарантиране сигурността на пациентите, служителите и имуществото чрез видеонаблюдение, регистрация и физическа охрана и контрол на достъпа;

Счетоводно обслужване;

Защита на законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред и др.

Не предоставянето на поискана лична информация може да попречи на изпълнението на договорно задължение, спазване на законово изискване, оказването на определена медицинска услуга и др.

Правни основания за обработване:

„Лора – Медицински център: ЕООД обработва специални категории лични данни, като данни за здравословното състояние при наличие на някое от условията по Общия регламент когато:

Обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение;

Обработването е необходимо за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;

Обработването е необходимо от съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия.

„Лора – Медицински център“ ЕООД обработва и други лични данни при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент:

Законови задължения на дружеството;

Изпълнение на договор , включително преддоговорните отношения преди сключването му;

Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни.

Предоставяне на лични данни:

„Лора – Медицински център“ ЕООД може да предостави лични данни на:

Компетентни публични органи, които имат законово основание като Министерство на здравеопазването, НАП, НОИ, НЗОК и др.;

Други дружества като външни лаборатории или лечебни заведения;

Застрахователни дружества, с които субектите имат сключени договори.

Срокове за съхранение на личните данни:

Личните данни на пациентите се съхраняват в съответствие с нормативно определените срокове за съответната медицинска документация.

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи се съхраняват в сроковете по чл.12 от Закона за счетоводството.

Личните данни на кандидатите за работа, които не са одобрени за назначаване на работа в“Лора – Медицински център“ ЕООД, се съхраняват за срока определен съгласно действащата нормативна уредба в областта на защита на личните данни от приключване на процедурата, след което се връщат на лицето или унищожават.

Субектите на лични данни имат следните права:

Право на достъп до личните им данни, включително получаване на тяхно копие;

Право на коригиране на неточни данни или допълване;

Право на изтриване на лични данни (право „да бъде забравен”), стига това да не противоречи на други закони и правила;

Право на ограничаване на обработването;

Право на преносимост на лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

Право на възражение срещу обработването на лични данни. По всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.

Правото на достъп до здравна информация се упражнява по реда на чл. 27 от Закона за здравето. Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато:

лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;

съществува заплаха за здравето или живота на други лица;

е необходима за установяване на причините за смъртта;

е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;

е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;

е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.

е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква “А” на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на адрес: гр. София, ул. Позитано №10. Заявлението се отправя лично от субекта или от упълмомощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, като копие от него се предоставя със заявлението.

Дружеството има длъжностно лице по защита на данните, с което може да се свържете на e-mail: loramed@abv.bg и на тел. 02/980 80 65.

Отговор на заявлението се изготвя на хартиен носител и се получава от заявителя на адрес: гр. София, ул. Позитано № 10 в отдел „Администрация“. Служителите от отдел „Администрация“ проверяват самоличността на заявителя чрез справка в документ за самоличност, представен от последния, и предоставят отговора в два екземпляра, по един за всяка страна, подписани от заявителя. В случай на искане за преносимост на данни на електронен носител субекта се свързва с длъжностното лице по защита на данните за вида и начина на получаване.

Защита на правата на субекта:

В съответствие с Общия регламент за защита на данните, всяко физическо лице, което счита , че правото му на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ 2

Телефон: 02/ 91-53-518

Интернет адрес: www.cpdp.bg